Tekst - Privacyverklaring

Privacyverklaring Just Simple Care B.V.

Download de privacyverklaring

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Just Simple Care B.V. is een onderneming gericht op: werving en selectie, bemiddeling, uitzenden en
detachering van personeel, alsmede advisering op deze gebieden. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van
Just Simple Care B.V. gelden de volgende wettelijke kaders:

- De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

- De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Just Simple Care B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Just Simple Care B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Just Simple Care B.V. heeft verstrekt. Just
Simple Care B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens,
uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Just Simple Care
B.V. worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, het adres voor de uitvoering
van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de
voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van Just Simple Care B.V. te optimaliseren
en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Just Simple Care B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen,
waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw
persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de
Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Just Simple Care B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Just Simple Care B.V. kan uw
persoonsgegevens verstrekken aan een betalingsverwerker om de betaling te laten plaatsvinden dan wel aan
derden partijen om de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken tussen Just Simple Care B.V.,
opdrachtgever en de zzp’er.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Just Simple Care B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de
bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de
opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens
kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Just Simple Care B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Just Simple Care B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Just
Simple Care B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij
de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld
worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens

Just Simple Care B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw
persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Just Simple Care B.V. zorg voor een passende
beveiliging van de persoonsgegevens. Just Simple Care B.V. beschermt de aan zijn toevertrouwde
persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein
mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve
toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u
contact opnemen met Just Simple Care B.V. (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen

Just Simple Care B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op
wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling
om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze
bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene
een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Just Simple Care
B.V.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op
inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste
persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het
recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het
recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te
sturen naar: info@justsimplecare.nl. Just Simple Care B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Cookies

Just Simple Care B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Just Simple Care B.V.
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Just Simple
Care B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Just Simple Care B.V. uw toestemming
gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Just Simple Care B.V. adverteren of dat zij
gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze
cookies zijn niet door Just Simple Care B.V. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Just Simple Care B.V.
gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten
geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Just Simple Care B.V. verstrekt. Just Simple Care B.V. krijgt
op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of
haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan
derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies

Just Simple Care B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw
surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat
geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een
bezoek aan de website van Just Simple Care B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van
hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Just Simple Care B.V. mogelijk om u op die andere
websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant
mogelijk zijn voor u.

10.4 Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de
voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De
functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

10.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U
dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde
onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen
gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere
computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring

Just Simple Care B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de
website van Just Simple Care B.V. worden gepubliceerd: www.justsimplecare.nl.

Artikel 12. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct
contact opnemen met Just Simple Care B.V.. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Just Simple Care
B.V., heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 13. Contactgegevens Just Simple Care B.V.

Bedrijfsnaam: Just Simple Care B.V. KvK-nummer: 91214165
Adres: Rijksstraatweg 20 E-mail: info@justsimplecare.nl
Postcode en plaats: 3316EH Dordrecht Website: www.justsimplecare.nl

Just Simple Care logo
Just Simple Care
© 2024 Just Simple Care
Doorzoek de website